İstihkak Davası

İstihkak Davası

İstihkak Davası İstihkak Davası İstihkak davası, doğrudan zilyet olmayan malik tarafından, malik olmayan doğrudan zilyete karşı mülkiyet hakkına dayanarak açtığı iade davasıdır. Bu davanın amacı doğrudan sahibine kaybedilen mülkiyeti geri kazanmaktır (Havutçu ve ark. 2019). İstihkak Davası Dava sonucunda hakim, dava konusu taşınmazın doğrudan zilyetliğinin davacıya iade edilmesi gerektiğine karar verir. Dava, o mala haksız […]

İstihkak Davası

İstihkak Davası

İstihkak davası, doğrudan zilyet olmayan malik tarafından, malik olmayan doğrudan zilyete karşı mülkiyet hakkına dayanarak açtığı iade davasıdır. Bu davanın amacı doğrudan sahibine kaybedilen mülkiyeti geri kazanmaktır (Havutçu ve ark. 2019). İstihkak Davası

Dava sonucunda hakim, dava konusu taşınmazın doğrudan zilyetliğinin davacıya iade edilmesi gerektiğine karar verir. Dava, o mala haksız yere sahip olan kişiye karşı açılır. Haksız zilyede dolaylı veya dolaysız zilyetlik tazminat davası açılması açısından önemli değildir. Haksız yere gasp eden malik, zilyetliği başkasına vermişse, dava bunlardan yalnızca birine veya her ikisine de açılabilir. Mülkiyetini kaybeden kişiye karşı dava açılamaz. Örneğin, mülk haksız zilyetlikten çalınmış veya tahrip edilmişse, bu durumda dava açılamaz. İstihkak Davası

Tazminat davasının önemi, esas olarak zilyetliğe dayalı davaların süresi içinde açılmaması veya kişisel bir hakka dayalı olarak zilyetliğe konu olan kişinin, sözleşmenin feshine rağmen mal sahibine iade etmemesi durumunda ortaya çıkar. Zilyetlik davalarının tabi olduğu süreler geçmişse, malik ayni niteliği gereği herhangi bir süreye bakılmaksızın ücret davası açabilir. Tazminat davası taşınır ve taşınmazlar için açılabilir. Ancak taşınmazlar için başvuru alanı taşınırlara göre daha sınırlıdır. Taşınmazlar açısından tazminat davası, miras hukuku ve icra iflas hukuku kapsamında devam eden başlıklarda açıklanmıştır.İstihkak Davası

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Miras nedeniyle ödenecek tazminat davası, mirasçı olmadığı halde tereke veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kişiye karşı mirasta üstün hak iddia edilerek açılan davaya verilen addır. Mirasçılar, mirasçının ölümü üzerine kanuna uygun olarak mirası bir bütün olarak alırlar. Kanunda öngörülen münferit haller saklı kalmak kaydıyla, mirasçılar, miras bırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer mülkiyet haklarını ve zilyetliklerini doğrudan iktisap ederler. Ayrıca miras bırakanın borçlarından da mirasçılar şahsen sorumludur. İstihkak Davası

Atanan mirasçılar da mirasçının ölümü ile mirastan haklarını elde ederler.

Miras nedeniyle ücret davası, mirasın açılması ile mirasçının şahsında açılan bir davadır.

Davacı haklı bulunursa davanın davacıya devredilmesine karar verilir. Miras nedeniyle ücret davası evrensel bir davadır. Tüm tereke mallarının terekeye iadesini sağlar. Miras nedeniyle tazminat davasına konu olan terekeye dahil olan ayni haklar ve diğer haklardan oluşmaktadır.

Bu dava, terekenin tamamı veya terekenin bir kısmı için açılabilir. 4721 sayılı Kanun’un 637. maddesinde; “Kanuni veya atanmış mirasçı, mirastaki üstün hakkını tereke veya bazı tereke mallarının sahibine karşı ileri sürerek mirastan dolayı tazminat davası açabilir.”

Tereke ve bazı terekelerin sahibine karşı açılacak olan bu davada, davacı olmak isteyen kanuni veya atanmış mirasçının mirastaki üstün hakkını ispat etmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Miras nedeniyle ücret ödenmesi halinde, mirasçının sıfatına ilişkin ihtilafları da hâkim çözmek zorundadır. Hakim, davacının talep etmesi halinde kanuni veya atanmış mirasçının üstün haklarını korumak için her türlü tedbiri almaya da yetkilidir.

Örneğin, davalıdan teminat vermesini isteyebilir veya tapuya şerh verilmesini isteyebilir.

Mirastan dolayı tazminat davası, davacının mirasçı olduğunu ve hayırsever davalının tereke ve tereke sahibi olduğunu öğrendiği tarihten itibaren ve her halükarda davacının ölümünden.

10 yıl sonra zamanaşımına uğrar. miras bırakan veya vasiyetin açılması. İyi niyetli olmayanlar hakkında zamanaşımı süresi 20 yıldır.

Mirastan kaynaklanan tazminat davası, mirasçının yerleşim yerinde açılır.. İstihkak Davası

İcra Hukukunda İstihkak Davası

İcra hukuku kapsamında ücret davası, haciz sırasında veya sonrasında haczedilen taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde başka bir kişi  tarafından açılan davadır.

lehine mülkiyet iddiasında bulunmak ve bunu tespit etmek. Üçüncü kişi, malın kendisine ait olduğunu ileri sürer.

İcra ve İflas Kanunu’na göre tazminat davası açabileceği gibi, borçlu da malın üçüncü kişiye ait olduğunu ileri sürerek dava açabilir. Genel anlamda görevli mahkeme, duruma göre “asliye hukuk mahkemesi” veya “sulh ceza mahkemesi”dir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre tazminat davasına bakan mahkeme icra mahkemesidir. Ücret davası, doğası gereği bir ifa davasıdır. İstihkak Davası

Tazminat talebi, taşınmazın kendisine ait olduğunu iddia eden kişi veya haciz borçlusu tarafından haczin gerçekleşmesinden itibaren 7 gün içinde hacizi gerçekleştiren icra müdürlüğüne karşı açılır.

İcra müdürlüğü bu itirazı haciz alacaklısına bildirir. İpotek alacaklısı, alacağın tebliğinden itibaren 3 gün içinde itiraz etmezse haciz kaldırılır.

Burada bahsedilen 7 günlük ve 3 günlük itiraz süreleri diskalifiye süreleridir. Bazı durumlarda, haciz sırasında haciz edilen malın sahibi, malın haczedildiğini bilmeyebilir. İstihkak Davası

Bu nedenle hacizden itibaren 7 gün içinde tazminat talep edemeyebilir.

Bu durumda kanun koyucu, haklarını kaybetmemek ve anayasal bir hak olan mülkiyet hakkının ihlal edilmesini önlemektir.

Hacizin öğrenilmesinden itibaren 7 gün içinde malikin tazminat talep etmesine izin vermektedir. İstihkak Davası

Resmi Gazete, Tarih: 19.06.1932, Sayı: 2128 11. İpotek alacaklısı 3 gün içinde itiraz ederse icra dairesi durumu mahkemeye bildirir.

Dava acil bir davadır. Dava, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında basit yargılama usulü uygulanarak görülür. Mahkeme, yargılama sürecinde el konulan malın satılmamasına karar verebileceği gibi, meblağın davacıya ödenmemesine de karar verebilir.

Haciz alacaklısı ise dava sırasında haczedilen mal satılır. Bazı durumlarda, haciz sırasında haciz edilen malın sahibi, malın haczedildiğini bilmeyebilir. İstihkak Davası

Bu nedenle haciz talebinden itibaren 7 gün içinde talepte bulunulamaz.

Bu durumda kanun koyucu, hakkını kaybetmemek ve mülkiyet hakkını ihlal etmemek için hacizin öğrenilmesinden itibaren 7 gün içinde malikin tazminat talep etmesine izin vermiştir. Tazminat davası sonucunda verilen kararlar kesin hükümdür. İstihkak Davası

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat

Aliye YILDIZ VARSIN

Scroll to Top