Boşanmada Tazminat

Boşanmada Tazminat

Boşanmada Tazminat Boşanmada Tazminat Boşanmada Malzeme Ve Maddi Tazminat Boşanmada Tazminat; Hukuk sistemimizde insanlar arasındaki evlilik birliği çeşitli nedenlerle sona erebilmektedir. Anlaşmalı boşanma gibi kusur tespitinin yapılmadığı durumlar dışında, genellikle boşanma davalarında kusur tespiti yapılmakta ve evlilik birliğini sona erdiren sebeplerde kusur taraflara atfedilmektedir. Boşanmada Tazminat; Boşanmada kusurlu veya kusurlu olan tarafın uğradığı maddi ve […]

Boşanmada Tazminat

Boşanmada Tazminat

Boşanmada Malzeme Ve Maddi Tazminat

Boşanmada Tazminat; Hukuk sistemimizde insanlar arasındaki evlilik birliği çeşitli nedenlerle sona erebilmektedir. Anlaşmalı boşanma gibi kusur tespitinin yapılmadığı durumlar dışında, genellikle boşanma davalarında kusur tespiti yapılmakta ve evlilik birliğini sona erdiren sebeplerde kusur taraflara atfedilmektedir. Boşanmada Tazminat; Boşanmada kusurlu veya kusurlu olan tarafın uğradığı maddi ve manevi zararın karşı tarafça karşılanmasına karar verilir.

Boşanmada Tazminat; Boşanmada evlilik birliğinin sona ermesinde kusurlu veya kusuru az olan taraf, boşanma nedeniyle kusurlu tarafın mevcut veya beklenen menfaatlerinin zarar görmesi nedeniyle uygun miktarda maddi tazminat talep edebilir.

Ayrıca, maddi tazminata ek olarak, kusursuz veya daha az kusurlu eş; Boşanmaya yol açan olaylar nedeniyle kişilik haklarına saldırıda bulunulması halinde fail, karşı taraftan da uygun miktarda manevi tazminat talep edebilir. Boşanmada Tazminat

Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi, kanun mükemmel olmaya değil, diğer eşten daha az kusurlu olma şartına bağlıdır.

Boşanma durumunda maddi ve manevi tazminat nasıl talep edilmelidir?

Boşanma halinde, boşanma davasının halefi olarak boşanma davası ile birlikte maddi ve manevi tazminat talep edilebileceği gibi, boşanma davası tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ayrı bir dava açılarak da talep edilebilir.

Boşanmada Maddi ve Manevi Zararın Tespiti

Boşanmada maddi ve manevi tazminatı düzenleyen Türk Medeni Kanunumuzun 174. maddesi genel hatlarıyla tazminata esas teşkil edecek hususları düzenlemektedir. Maddeye göre: Boşanmada Tazminat

“Boşanma nedeniyle mevcut veya beklenen menfaatleri zarar gören kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun maddi tazminat talep edebilir.

Boşanmaya yol açan olaylar nedeniyle kişilik haklarına tecavüz edilen taraf, kusurlu olandan manevi tazminat olarak uygun bir meblağ ödenmesini talep edebilir.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere boşanmada maddi tazminata hükmedilmesi hukuken mümkündür:

Boşanma nedeniyle mevcut veya beklenen menfaatlerin zedelenmesi ve Karşı tarafın kusurlu olması şartına bağlıdır.

Ayrıca aynı maddedeki ifadelerde açıkça belirtildiği üzere boşanmada manevi tazminata hükmedilebilir: Boşanmada Tazminat

Boşanmaya yol açan olaylar nedeniyle talepte bulunan kişinin kişilik haklarının zarar görmesi, Karşı tarafın kusurlu olması şartına bağlıdır.

Kanunda yer alan bu ifadelerin oldukça genel ve soyut olması nedeniyle maddi ve manevi tazminata hükmedilme şartlarının kanun koyucu tarafından belirsiz bırakıldığı düşünülebilir. Bu çok doğru bir değerlendirmedir. Aile hakiminin inisiyatif alıp somut olayın gereklerine göre karar vermesi için kanun koyucunun bilinçli olarak bir tür hukuki boşluk bıraktığı söylenebilir.

Boşanmada maddi ve manevi zararın tespiti ile ilgili çok sayıda Yargıtay kararı bulunmakta olup, kanunda detaylandırılmayan bu konu, genel olarak Yargıtay tarafından verilen emsal kararlarla şekillenmektedir. Yazımızın sonunda konuyla ilgili çeşitli Yargıtay kararları yer almaktadır.

Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat İçin Avukat Desteği

Boşanma davalarında veya boşanma davalarından sonra açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında tarafların avukat ile temsil zorunluluğu yoktur. Ancak boşanmada hangi davranış ve deneyimlerin maddi ve/veya manevi tazminat kararına yol açacağı konusunda belirsizlik olduğundan ve konuyla ilgili daha önce verilmiş ve emsal teşkil eden Yargıtay kararlarının önemi dikkate alındığında, Ankara boşanma davası açılmıştır. Olası hak kayıplarının önüne geçebilmek için avukat ile iletişime geçilmelidir, somut olayın niteliğine göre hukuki danışmanlık ve dava desteği almakta büyük fayda vardır.

Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat Alacak Harçları vb. Dava Giderleri

Boşanma davası ile birlikte talep edilecek maddi ve manevi tazminat taleplerinde, maddi ve manevi tazminatlar boşanmaya tali olarak kabul edildiğinden ek bir ücret talep edilmemektedir.

Boşanma davasının sonuçlanmasını takip eden 1 (bir) yıl içinde ayrı bir dava açılarak maddi ve manevi tazminat taleplerinin talep edilmesi halinde, Harçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ücret ve masraflar tahakkuk ettirilir.

Aleyhine Tazmin Edilen Tarafın Ödemeyi Reddetmesi Halinde Tazminat Alacaklısının Hakları

Boşanma davasında, boşanma kararı ile birlikte maddi ve/veya manevi tazminata karar verilmesi veya boşanma davasından sonra ayrı bir tazminat davası açılması halinde, tazminata borçlu olan taraf hukuken bu tazminatı kendisine ödemekle yükümlü olacaktır. Aksi takdirde alacaklı bu alacağını icra yolu ile takip edebilecektir. Boşanmada Tazminat

Boşanma davasında boşanmaya karar verilmesi halinde, boşanma davasının kesinleşmesi ile birlikte boşanmanın tacirleri icra yoluyla takip edilebilecektir. Bu durumda boşanma kararının kesinleştiği dosyalar bakımından, boşanmanın nafaka ve tazminat gibi yardımcı unsurları bakımından dava henüz sonuçlanmadığı halde, tazminat alacaklısı bu alacağını dava yoluyla talep edebilecektir. [Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 29.05.2017 tarih ve 2017/11280 E., 2017/7864 K. sayılı kararı] Boşanmada Tazminat

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat

Aliye YILDIZ VARSIN

Scroll to Top