Boşanma Avukatı Akyurt

Boşanma Avukatı Akyurt

Boşanma Avukatı Akyurt Ankara’da Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu? Son zamanlarda genel olarak eşlerin evlilik birliğinde ciddi bir artış yaşanmakta ve evlilik oranları azalmaktadır. Evlilikteki sorunlar nedeniyle Ankara’da ağırlıklı olarak aile avukatı aracılığıyla boşanma davası açılabilir, dosyaya bakan mahkeme aile mahkemeleridir. Öncelikle bilinmelidir ki; Mahkemelerde avukat tutma zorunluluğu yoktur ve en iyi boşanma avukatı olmasa […]

Boşanma Avukatı Akyurt

İÇİNDEKİLER

Ankara’da Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

Son zamanlarda genel olarak eşlerin evlilik birliğinde ciddi bir artış yaşanmakta ve evlilik oranları azalmaktadır. Evlilikteki sorunlar nedeniyle Ankara’da ağırlıklı olarak aile avukatı aracılığıyla boşanma davası açılabilir, dosyaya bakan mahkeme aile mahkemeleridir. Öncelikle bilinmelidir ki; Mahkemelerde avukat tutma zorunluluğu yoktur ve en iyi boşanma avukatı olmasa bile herkes aile mahkemelerinde haklarını arayabilir. Kişi, Ankara boşanma avukatları listesinde arama yaparak aile mahkemesi avukatı bulabilir ancak dosya takibinde avukat olması gerekmez. Boşanma Avukatı Akyurt

Bu durum anlaşmalı ve çekişmeli boşanmalar için de geçerlidir. 

Yani boşanma avukatları gerekli değildir. TMK’ya göre boşanma türü nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve velayet gibi konuları da kapsıyor. İnternetten veya herhangi bir yerden elde edilen dilekçe şablonları ile bir dereceye kadar gerçekleştirilebilir hem hukuki bir kaybın olmaması hem de bu sürecin kolaylıkla atlatılabilmesi bir vekil aracılığı ile gerçekleştirilmelidir. Hukukun ve dosya işlemlerinin ve dilekçe aşamasının hukuka uygun olarak yürütülebilmesi için avukatlık hizmeti gereklidir. Boşanma Avukatı Akyurt

Ne yazık ki boşanma talebiyle veya avukatsız mal rejiminin tasfiyesi talebiyle açılan kişinin geri dönülemez hatalar yaptığı görülmektedir. Geri dönüşü olmayan hatalar nedeniyle kişi yeniden açılma hakkını kaybedecek ve bu konuda hukuki bir yorum dahi yapılmasına gerek kalmayacaktır. Böyle önemli bir konu için bir avukata danışılmalıdır. Göz ardı edilemeyecek bir konu olarak değerlendirilmelidir. Boşanma Avukatı Akyurt Tarafların kendileri takip edebilir, ancak davayı kaybetmeyecek şekilde yürütmelidir. Avukatlık hizmetinden yararlanılmasına taraflarca karar verilmelidir. Boşanma Avukatı Akyurt

Türk Medeni Hukuku, mal paylaşımının detayları, boşanmanın gerekçesi, hangi delillerin (WhatsApp, SMS, video, fotoğraf, fatura) ibraz edileceği bilgisi olan bir boşanma avukatı, bu hususa uygun olarak icra takibini yapacaktır. Boşanma Avukatı Akyurt

Bunun yanında evden taşınma hakkının kimde olduğu, maddi ve manevi zararın tazmini nasıl sağlanacağı konusunda uzman bir avukat hukuk çerçevesinde gerekli savunmayı ve bilgilendirmeyi yapacaktır. Sunulan ifadelerde, iddialarda ve savunmalarda dikkatli olunmalı, iddiaların bir delil dilekçesinde somutlaştırılması için boşanma sürecinde uzman bir avukata danışılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki; Boşanma davasını kendi araştırmasına dayanarak açan veya aleyhine açılan boşanma davasına cevap veren tarafın yanlış hamleler yaparak kazanma ihtimalini azaltabilir. Örneğin; Mal rejiminin tasfiyesine ilişkin talepte, evlilik öncesi mallar üzerinde karşı tarafın bir hakkının olup olmadığı, evlilikten sonra satın alınan malın borcunun diğer eşin ne kadar hak sahibi olduğu bilgisi alınmadan açılmaktadır. Boşanma Avukatı Akyurt Feshedilmediği ve kusurlu eşin mal rejiminin tasfiyesinde hakkını kaybedip kaybetmeyeceği. Bu durumda sadece kendi araştırmalarına dayanarak açılması sonucu büyük bir hak ve zaman kaybına neden olmaktadır.

Avukat hukuk tecrübesine sahip olduğu için uzun vadede hatasız bir şekilde süreci devam ettirebilir. Uzun vadede ise müşterinin menfaatleri dikkate alınarak süreç takip edilecektir. Çekişmeli boşanma, çekişmeli boşanmaya göre daha uzun sürer. Çekişmeli boşanmada, TMK’da belirtilen boşanma sebeplerinden birine dayanarak dava açılmalıdır. Müsabık, boşanma sebebini kanunda belirtilen asıl sebebe dayanarak açacaktır. Bir sebep olmadan dosya açılamaz. Ayrıca dosyanın sadece içeriği değil, usulü de hukuka göre açılmalıdır.

Kısacası avukatla şu veya bu nedenle en kısa sürede boşanma hukuku ile ilgili yasal bir dosya açılacaktır. Aldatma durumunda sadece davanın devamı değil, hukuki delil de sunulacaktır. Boşanma davasında kusuru ağır olan eşin kusurunu ispat etmek, delille ispat etmek, aldatıyorsa bilişim yoluyla ispat etmek gerekir. Avukatlık hizmetinde delillerin hukuka uygun olup olmadığı belirlenecek ve mahkemeye sunulacaktır. Daha az kusurlu veya kusurlu olan eş, dava ve ceza konusunda deneyimli bir avukat aracılığıyla davaya bakmalıdır.

Müvekkili ile birlikte hukuka uygun delil göstererek davayı yürütecektir. Boşanma hukukunda her iki eşin de Türk vatandaşı olması şartı aranmaz. Eşlerden birinin yabancı uyruklu olması durumunda ortak ikamet hukuku uygulanacaktır.

Ancak müşterek ikamet hukuku olmadığında Türk hukuku uygulanabilmektedir. Böylece eşlerin boşanma davası Türk Medeni Kanunu’na tabi olacak ve Türk mahkemelerinde görülecektir. Eşlerin ortak bir çocuğu varsa, tarafların velayet konusunda anlaşmaları gerekir. Ancak anlaşamazlarsa çekişmeli boşanma yoluyla boşanmaya karar verilir.

Velayet 18 yaşın altındaki çocuklar için geçerlidir. 19 yaşında olan ve reşit olan ortak çocuğun velayeti ebeveynlere ait olmayacaktır. Örneğin; 15 yaşında olan ortak çocuğun velayeti evlilik içinde anne ve babadır. Velayeti olmayan taraf ile çocuk arasında kişisel bir ilişki kurulacaktır.

Kişisel ilişki günleri ile ilgili olarak TMK uyarınca takip yapılacaktır. Bir diğer konu ise tanıma ve tenfiz davasıdır. Yurtdışında verilen boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması için açılan davadır. İcrada boşanma davası, dava gibi birçok işlem vekaleten yürütülecektir. Dava açmak isteyen kişinin kendisini bir vekil ile temsil ettirmeye karar vermesi gerekir.

Boşanma sebebi ve boşanmaya bağlı olarak açılan icra dosyaları önemli hususlardır. Büromuz sahip olduğu bilgi ve tecrübe ile dava sürecini yürütecektir.

Boşanma Davasında Avukatların Rolü

Boşanma Davasının Açılması ve Takibi

İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması zorunludur. Boşanma davalarında da benzer bir durumun olacağı söylense de henüz böyle bir sisteme geçilmiş değil. Davacı veya davalı, boşanma davasından sorumlu olmalıdır. Boşanma dilekçesinin hukuka uygun olarak hazırlanması, delillerin sunulması ve duruşmada tanığın dinleneceği ifadelerde dikkat edilecek hususlar, duruşmalar, hükmün hangi aşaması, karara itiraz, karara itiraz, müteakip avukatlık ücreti ve tazminat ödenmesi ve tüm bunlar ayrıntılı bilgi gerektirir ve tamamı avukatsız olarak yerine getirilir.

Önemli bir durumda dava takip edilmediğinde mahkeme davanın reddine karar verir. Bu nedenle duruşmalara katılma sorumluluğu vardır. Duruşma günü, davacı duruşmaya katılmadığında karar verecektir. Davacı, avukatla birlikte dosyayı yürütüyorsa, duruşmaya katılımı davacı yerine avukatla birlikte katılabilir. Katılım önemlidir, özellikle ilk duruşmada ön inceleme yapılacağı için. Duruşmaya müvekkil yerine avukat katılırsa, yargılama sona ermez.

Dilekçede yapılan beyanlarda eşin yazılmaması gereken hususları yazması tehlikeli bir durum olabilir. Taraflardan birinin hukuki bir hata yapması halinde aleyhine karar verilmesi mümkündür. Bu konu önemlidir, bu nedenle dava açmadan önce evliliğin sona ermesinden emin olan taraf bir avukatla görüşmelidir.

Davayı avukatla takip etmeye karar veren kişi, avukatı adına genel bir vekaletname değil, boşanma için vekaletname düzenlemelidir. Boşanma hukukunu bilen vekil, hangi sebebin kanunda belirtilen boşanma sebepleri arasında yer aldığına karar verecek ve boşanma davası açacaktır. Daha sağlam bir süreç sağlayan ve davaya hizmet eden avukat gerekli tüm işlemleri yapacaktır..

Boşanma Davasında Delil Sunumu ve Tanık Dinletme

Her davada olduğu gibi boşanma davasında da en önemli unsur delildir. Tanık beyanı ve davada eşlerin elde ettiği delillerin dosyaya ibraz edilmesi gerekmektedir. Tanık delili kesin delil olmasa da, tanığın hukuka ve hakkaniyete uygun olarak ifade vermesi gerekir. Mahkemenin tanık dinleyeceği boşanma duruşmaları önemli duruşmalardır ve kararı etkileyebilecek durumları kapsar. Ne yazık ki, tanık bu konuda tanıklık yaparken, lehinde tanıklık yapan kişinin davayı kaybetmesini önlemek için yalan tanıklık vakaları olabilir. Tanığın yalan söylediğini kanıtlamak için tanığın ifadesinin sonunda tanığa doğru soruları sorması gerekir. Tanık duruşmasında bulunmak ve hazır bulunmak önemlidir.

Tanık, ifade vermeden önce inandığı değerler ve kutsal saydığı inançlar üzerine yemin etse de yalancı şahitlik vakalarının önüne geçemez. Sonuç olarak, yeminli tanığın doğruyu mu yoksa yalanı mı söylediği bir ölçüde tanığın vicdanına bağlıdır. Tanığın ifadesinde bir çelişki varsa ve hakimin sorusuna cevap veremezse, tanık doğruyu söyleyemese bile hakim kararı esas almayacak. Tanık ifadesine cevaben tanığa soruların nasıl sorulacağı yasal olarak belirlenir.

Hukuken tanığa yöneltilmesi uygun olmayan sorular tanığa yöneltildiğinde hâkim tarafından kabul edilmeyecektir. Tanıkların ifade verdiği duruşmalar önemlidir. Tanığa nasıl soru sorulacağı ve tanığın yalanının sorunun içeriğinden nasıl saptırılacağı ortaya çıkacaktır. Yani tanık beyanına karşı sonuçlanacak dava, tanığın yalanının ortaya çıkmasında aleyhinize değil lehinize dönebilir. Bu durumda davadaki karar sizin lehinize olacaktır.

Boşanma Davasının Karar Aşaması

Boşanma davasının nasıl sonuçlanacağı ve kaç seans daha süreceği konusunda yaklaşık olarak tahmin edilen durumlar vardır. Bu süreçte maliyetler ve dava giderleri de ayrı bir konudur. Bu kapsamda dava öncesi ve dava sırasında boşanma bedeli ve avukatlık hizmet bedeli telefon numarası ile müvekkile bildirilir.

Lehine hüküm giyen kişi, aleyhine hüküm verilenden tüm bu masrafları karşılayabilecek ve yargılama masraflarını da kendisine yüklenecektir. Mahkemece karar verilirken tarafların ekonomik ve sosyal faaliyet durumları göz ardı edilmeyecektir.

Ayrıca verilen karara cevaben dosyayı istinaf mahkemesine başvurarak istinaf mahkemesine, temyize karşı verilen karar adına da Yargıtay’a itiraz edebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukatın Rolü

Anlaşmalı boşanma yoluyla boşanacak çiftler de avukatlık hizmetinden yararlanmalıdır. Birinci tür olan çekişmeli boşanma, diğer ikinci tür olan çekişmeli boşanma davasına göre daha kısa sürer ve sadece bir seans sürer. Bu süreç hızlı ve kolay gibi görünse de bu noktada belirli prosedürler vardır ve maliyetleri tartışmalı olandan daha azdır. Öncelikle çiftlerin hukuken çekişmeli boşanmaya hak kazanıp kazanmadıkları kontrol edilir.

Anlaşmalı boşanmak isteyen çiftlerin hazırlayıp imzalayacakları protokol de önemli olup, ileride haklarını kaybetmemek için boşanma hukuku konusunda bir uzmandan yardım alınmalıdır. Böylece protokolde yer alması gereken bir madde veya özel bir durum (tazminat gibi) varsa, boşanma kanununa uygun olarak bir evlilik avukatı aracılığıyla yazılır ve boşanmanın tüm sonuçları protokole dökülür.

Hazırlanan protokolün imzalanması ile çekişmeli boşanma davası açılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra aile mahkemesinde duruşma tarihi öne çekilecek.

Duruşma tarihi alındıktan sonra taraflar hazırdır ve birlikte yapılan duruşmadan sonra hakim protokole göre boşanmaya karar verir ve ardından boşanma bitmiş olmaz. Gerekçeli kararın mahkeme yolu ile yazımı takip edilecek ve bu kesinleşme işlemleri ele alınacaktır. Tüm bu işlemler proxy hizmeti sayesinde daha hızlı gerçekleştirilecek ve daha kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Bu konuda en verimli sonucu almak ve kısa sürede sonlandırmak için vekaleten gerçekleştirilmelidir.

Avukatların Dikkat Etmesi Gerekenler

Boşanma davalarında bilirkişi olmak isteyen avukatların ilgili boşanma, nafaka, velayet hukuku ve Yargıtay içtihatlarına hakim olmaları gerekmektedir. Boşanma ve boşanma ile ilgili konularda sertifikalı eğitimlere katılın, mümkünse bu alana odaklanan ofislerde çalışın.

Velayet Davasında Boşanma Avukatı Rolü

Velayet davaları kamu düzeni içindedir ve mahkeme her zaman çocukların çıkarlarına göre karar verir. Davanın tüm süreci velayet davasında en iyi avukat olduğunu düşündüğünüz avukat ile birlikte yürütülmelidir. Velayet davalarında neyin önemli olduğu, dava sürecinde mahkeme tarafından hangi delillerin isteneceği ve çocuğun menfaatleri ile ilgili içtihatlar hakkında emsal kararlar ile müvekkiline bilgi verecektir. Çocukların ve müşterinin çıkarlarına odaklanarak, davanın tüm aşamalarında sorumluluk alacaktır.

Boşanma Avukatı Ankara’da Hangi Davalara Bakmaktadır?

Özellikle öncelikle Aile Hukuku, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Tazminat Kanunu, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna hakim olmalıdır.

Eşler arasında ceza hukukuna konu olacak davalar da olabilir. Ayrıca, gayrimenkul veya kira sözleşmelerinde yetkin olmalıdır. Evlilik birliğinin çökmesi ile birlikte özellikle konutta kira sözleşmesinde sorunlar çıkabilmektedir.

Boşanmak isteyen eş, kira sözleşmesini diğer eşten ayrı olarak feshedebilir. Aile konutunun kira sözleşmesinde, diğer eşin rızası olmadan aile konutunun sona erdirilmesinin mümkün olup olmadığı kanunda belirtilmiştir. Sonuç olarak, avukatın kira sözleşmesi kapsamındaki hukuki bilgilere hakim olması, kira sözleşmesinin feshi halinde aile konutunun ne hale geleceği ve kira sözleşmesinin feshedilip feshedilmeyeceği konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Bazı avukatlar, uzmanlık alanları farklı ise ve hukuk bilgisi yoksa müvekkil adaylarını başka bir avukata yönlendirmek zorunda kalabilirler.

Boşanma, velayet, nafaka gibi konularda eşin neyi talep edebileceğini, neyi talep edemeyeceğini ve hangi haklara sahip olduğunu bilmeden dava açması zaman kaybına ve hukuki kayıplara yol açabilmektedir. Bunun yanı sıra şiddete maruz kalmış kadın ve erkekler adına ihtiyati tedbir kararı alınması, eşin kişisel eşyalarının iade edilmesi gibi tedbirlerin nasıl alınacağı detaylı olarak bilinmelidir. Aile konutunu terk eden eşin evin eşyalarını talep edip edemeyeceği, mal ve kiranın iadesi ile ilgili yasal işlem yapması önemli bir husustur.

Ayrıca 6284 sayılı Kanun ile şiddete uğrama riski bulunan kişi lehine koruma talebinde bulunulacaktır. Hakkında ihtiyati tedbir kararı alan kişi, kararı ihlal ettiğinde cezalandırılır. Kimlerin nafaka hakkına sahip olduğu, kimlerin olmadığı, tazminatın takibi, duruşmada neler istenebileceği, mahkemeye verilecek dilekçelerin nasıl olabileceği, tüm işlemlerde izlenecek usuller belirtilir. Eşlerin evlilik içindeki sorunları ceza hukukuna bağlı olabilir. Evlilik içinde birbirini yaralamak, hakaret etmek veya tehdit edilmek gibi ceza gerektiren durumlar olabilir. Avukatın aile hukuku, ceza hukuku, kira ve miras hukuku alanlarında deneyimli olması gerekmektedir.

Eşlerin üzerinde anlaşamadıkları bir diğer konu da miras hukukudur. Boşanma hukukunda eşlerin miras hakkına sahip olup olmadığı, boşanma kararı verildikten sonra eşin miras hakkının olup olmadığı ve ailede miras hakkının kimde olduğu bilinmelidir.

Boşanma ve miras hukukunda avukat bilgisi; Miras hukuku uyarınca vasiyetname hazırlanması, miras sözleşmesinin hazırlanması, mirasın paylaşılması ayrıntılı olarak düzenlenebilir. Miras hukuku sorunları çözülür. Boşanma hukukuna ek olarak tazminat ve nafaka konusunda da icra takibi başlatılabilir.

Boşanmaya bağlı olarak tazminat kararı verilebilir ve tazminat ödemekle yükümlü olan kişi tazminat ödemeyebilir. Ödemenin yapılmaması durumunda tazminata ilişkin icra takibi başlatılacaktır. Nafaka için de geçerlidir, nafaka ödemeyen kişi hakkında icra takibi başlatılabilir. Görüldüğü gibi sadece aile hukuku değil ceza hukuku da ceza davalarına bakmak için avukat, kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle kira sözleşmelerinin feshi nedeniyle davayı tecrübe ve bilgi birikimi ışığında yürütecektir.

Dosya sürecinde sadece aile hukukunu bilmenin yeterli olmadığı avukatlar tarafından kabul edilmektedir.

Sadece boşanma değil, boşanmanın diğer unsurları da aile hukukundan doğacak davalarla ilgilenebilmektedir. Boşanma hukukunda sözleşmeler hukuk kadar önemlidir. Özellikle uluslararası bir sözleşme olan Ankara Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemeyi amaçlamıştır. Boşanma kanununun içeriğinde yer alan bir diğer unsur ise bekleme süresinin kaldırılmasıdır. Boşanma durumunda tarafların yeniden evlenme şartları, kadının bekleme süresinin ne zaman sona ereceği ve sürenin ne zaman başlayacağı bir avukat aracılığıyla ayrıntılı olarak yürütülecektir.

Boşanma avukatının bakabileceği davalar nelerdir?

Davalarına bakabilmektedir.

Glory Hukuk ve Danışmanlık olarak büromuz boşanma ve boşanma ile ilgili her türlü dava, kira durumu, evliliğe dayalı miras hukuku adına açılacak davalar konusunda hizmet vermektedir. Aile hukuku, kira, miras hukuku gibi boşanma ile ilgili tüm davalarda size nitelikli hizmet sunabilecektir. Hukuk büromuz tüm bu alanlarda yardımcı olabilecek ve dava boyunca dosya takibini yapacaktır.

Ayrıca müvekkil aleyhine bir karar verilmişse, avukat müvekkili adına karara itiraz etmek için yüksek mahkemeye başvurabilir. Dava sonucunda verilen karara istinaden yüksek mahkemeye gönderilen dosyanın da takibi yapılacaktır.

Ankara’da Boşanma Avukatı Tutarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Her evlilik birbirinden nasıl farklıysa her boşanma dosyası da bir değildir. Bu nedenle vekil tayin ederken boşanma hukukunda uzmanlaşmış, aile hukukuna hakim tercih edilmelidir. Özellikle boşanma isteyen nelere dikkate etmeli, dilekçesinde değineceği hususlar, iddiaların dayandırılacağı deliller ve bu dayandıramayacağı konuları bir vekil tayin ederek hazırlamalıdır. Avukat tutmayarak yanlış bir adım atılması boşanma davasında doğacak hak kayıplarda telafisi olmayan hatalar yapılabilir.

Her zaman ilgilenecek, dosyaya gelen müzekkere ve cevaplarla ilgili belgelerin gelip gelmediğini takip edecek, duruşmalarda bulunacak, bu aşamada yeni durum veya olaylar adına nasıl bir hukuki yola başvurulacağı yönünde işlemler yapılmaktadır. Boşanma cevap dilekçesi veya cevaba cevap dilekçesi süreçlerinde, dilekçede nafaka talebinde bulunma ve tazminat miktarı belirleme, ara karar gereği beyan, delil ve tanık bildiriminde mahkemeler belli süreler vermektedir.

Boşanma davasını takip eden kişinin süre kaybederek mahkemeye ifadede bulunmaması, delil sunmaması veya duruşmayı kaçırması halinde hukuki hak veya süre kaybı bulunacaktır. Görüldüğü üzere bir dilekçe ile boşanma davası açmak veya açılan boşanma davasına cevap sunulması hukuki süreçte olması gereken durumlar için yeterli değildir, bütün bu aşamada birçok işlemler gelmektedir. Bu nedenle bütün bu aşamalarla ve dosya ile yakından ilgilenecek ve sorumluluğunu üstlenecek bir vekil aracılığıyla boşanma dosyanızı takip edebilirsiniz.

2022 Ücretleri

Her yıl baronun belirlediği bir tarife vardır ve bu tarifeden daha aşağısı belirlenemez. Ancak daha yüksek bir değer için pazarlık yapılabilir. Boşanma davası fiyatlarında her yıl barolarca belirlenen asgari ücretten daha düşük bir değer belirlenemez. Yapılacak masraflar, dosyanın açılacağı yer ve şartlar farklı olacağından sabit bir rakam söylenemez. 2022 yılında yayınlanan tarifeye göre bu durum için minimum 5,100 TL.

Ancak çekişmeli boşanma fiyatları anlaşmalı boşanmaya göre biraz daha yüksek olabilir. Eşler, değeri ayrıntılı olarak konuşmalı ve bir anlaşma imzalamalıdır. Boşanma davası açacak olan veya boşanma davası açacak olan kişi, boşanma davası için avukat tayin etmek isterse, davanın ne kadar süreceği ve masraflarının da boşanma davası öncesi değerlendirilmesi gerekir. Boşanma davasının maliyeti, davanın zorluk derecesi ve değerlendirmeler dikkate alınarak müvekkile yönlendirilecektir.

Taraflar arasındaki ücret sözleşmesinden sonra, müşteri bir vekaletname düzenlemelidir. Ayrıca ödemelerin ne zaman ve nasıl ödeneceği de taraflarca kararlaştırılacak bir konudur. Ödenecek bedel davadan önce ödenebileceğinden davanın devamında da ödenebileceğinden davanın bitiminden sonra da taraflar buna göre bir anlaşma yapabilecektir.

Davası Açma Masrafları

Boşanma davalarında verilecek vekâlet ücretine ek olarak, dava masrafı ve dava açılırken ödenmesi gereken harç da ödenmelidir. Bazı durumlarda bu ücret sabit (sabit), bazı durumlarda ise nispi bir ücrete tabi olabilir (vaka değeri miktarına göre hesaplanır). Örneğin; Mal paylaşımı davalarında harç, dava dilekçesinde belirtilen dava değerine göre hesaplanacaktır. Dava masrafı olarak tebligat giderleri, ilamın yazılmasındaki posta giderleri, bilirkişi veya keşif ücreti gibi giderler bulunduğundan mahkeme kasiyerine avans gideri olarak yatırılması gerekir.

• Dava adına yapılacak masraf ve harçlar aşağıdaki gibidir:

• Davada yapılacak duruşmalar adına oturum,

• Karar ve yazı ücretleri,

• Tanık ihbarı yapılmışsa tanık sayısı kadar tanık asgari ücreti,

• Tanığa gönderilmek üzere duruşmaya davette tebligat gideri,

Boşanma hukuku, müşterek çocuk varsa, velayet hakkında görüş bildirmek üzere uzman bir pedagogdan rapor hazırlayarak ve diğer durumlarda bilirkişi deliline dayanabilir. Bilirkişi gerektiren durumlarda, bilirkişi giderleri, keşif deliline dayalı ise keşif ücreti, keşif avansı ve araştırılacak yer adına seyahat masrafları boşanma davası adına yapılacak masraflardır.

Adli Yardım Yoluyla Boşanma Nedir?

Masrafları karşılayamayan veya dava açarken vekaletname veren kişilerin ücretsiz olarak yararlanabileceği bir kurumdur. Online yardım hattı varsa buradan arayarak talepte bulunabilirsiniz. Ancak talepte bulunan her kişi bu kurumdan faydalanamaz, sadece maddi durumu müsait olmayan kişiler bulunabilir.

Bunu talep edebilmek için, maddi gücünün bulunmadığını kanıtlamak için muhtarlıktan veya kaymakamlıktan da yoksulluk belgesi ibraz edebilir.

Adli yardım, dava açacak maddi durumu olmayan kişileri bu haktan mahrum etmemek için adına açılan bir kurumdur.

Bu şekilde boşanmak isteyen kişi, avukat, tüm mahkeme avans ve ücretleri, aile avukatı ücretleri gibi tüm masraflardan muaf olmak isteyecektir. Dava açacağı yerden adli yardım dairesinden bir avukat tayin edilmesini isteyecektir. Adli yardımdan yararlanma şartlarını yerine getirmesi halinde, başvuru üzerine baro görevlendirmeye karar verir. Başvuruda, dava masraflarını karşılayabilecek durumda olmadığını ve mali durumunu gösteren belgeleri ibraz etmesi gerekir. Yazılı olarak başvuruda bulunmak isteyen kişi, dava açmamışsa yargılamanın yapılacağı yer duruşmanın yapıldığı yer mahkemesinden, dava açılmışsa mahkemeden adli yardım talep eder.

Talebi reddedilen kişi, ret kararının tebliğinden itibaren bir hafta içinde mahkemeye itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz halinde mahkeme, itirazın değerlendirilmesi için bir sonraki numaraya sahip olan en yakın mahkemeye, son numara ise ilk daireye, o bölgede tek daire varsa o daireye gönderir.

Ancak talebi kabul edilirse mahkemenin kabulü kesindir ve itiraz edilemez. Hak sahibi adına baroya atanan avukatın ücreti Hazine’den ödenecek ve haksız yargılama gider ve avanslarını ödemekle yükümlü tutulacaktır. Taksitli ödemenin uygun görülmesi halinde en geç bir yıl içinde deneme giderlerinin eşit taksitler halinde ödenmesine karar verebilecektir.

Ankara Boşanma Avukatı

Akyurt’ta boşanma avukatı denilince akla ilk gelen avukatlardan biri olan Aliye YILDIZ VARSIN, Ankara’ da yer almakta olup, boşanmaya ilişkin aile hukuku uyuşmazlıklarında, nikah tacı, nafaka, tazminat davalarında avukatlık hizmeti vermektedir. Türkiye’nin birçok ilinde boşanma. Boşanma ve boşanma ile ilgili tüm hukuki sorunlarınız (velayet değiştirme, nafaka davası, nafaka tahsilatı, çocukların teslimi gibi) tecrübe ve özverili çalışma ile çözüm bulacaktır.

Avukatlık hizmeti almak aşağıdaki nedenlerle önemlidir:

• Dava açılırken dava dilekçesinin hukuka ve usule uygun olarak hazırlanması,

• Kanunda belirtilen boşanma sebebine dayalı olarak dava açılması,

• Duruşmalara katılım,

• Özellikle tanıklı duruşmalarda avukat da duruşmaya katılır ve tanığa sorular sorar,

• Davanın esasını etkileyen ifadelerin kaydedilmesi,

• Dosyadaki delillerin toplanmasına ilişkin mahkeme celbi talep edilen belgelerin talep edilmesi

Dava, aşağıdaki gibi birçok yasal ve teknik bilgi ile takip edilecektir.

Tüm bu nedenlerle boşanma davasında avukatlık hizmeti almak ve bir bilirkişi ile çalışmak hukuki kayıplarınıza pişman olmamanızı sağlayacaktır. Herkes hakkını savunmalı ve hakkı neyse onun için elinden geleni yapmalıdır. Boşanma avukatı numarası için WhatsApp’tan bize ulaşabilirsiniz.

Akyurt En İyi Boşanma Avukatı Ankara

Büromuzda boşanma davalarıyla ilgilenen avukatlar yer almakta olup, Ankara’un en iyi boşanma avukatı arayan tüm semtlerinden yüzlerce kişiye avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Boşanma kararı almış, boşanma davası açılmış veya boşanma ile ilgili konularda (velayet, nafaka, çocuk teslimi gibi) hukuki sorunları olan müvekkillerimiz adına özveriyle çalışır ve müvekkil önceliği ile hareket ederiz.

Boşanma davaları, her iki tarafın da psikolojik durumunu etkileyen ve sürekli gelişmelerin yaşandığı dosyalardır. Boşanma davaları sürekli takip ve dikkat gerektiren dosyalar olduğu için hukuki tecrübe ve emek bir araya getirilerek müvekkil hizmeti sunulmaktadır. Boşanma davası, dava tarihinden itibaren geriye dönük olarak eşlerin son 6 ay yaşadıkları yerde görülecektir.

Vekil seçimi istenilen ilçe veya ilden de yapılabilir. Bir sözleşme açılacaksa, avukat her ikisinin de hakları hakkında bilgi verecek ve talepleri doğrultusunda bir protokol hazırlayabilecektir.

Çekişmeli boşanma davası açmayı düşünüyorlarsa, her iki eş de iki ayrı avukatla anlaşmalıdır. Tüm yasal haklarınız için mücadele edecek, sizi dosyada temsil edecek ve sorumluluklarını bilerek titizlikle çalışacaktır.

Akyurt Boşanma Avukatı

Ankara’da boşanma avukatı olarak birçok boşanma davası adına avukatlık hizmeti veriyoruz. Dilekçenin hazırlanmasına, hukuki delillerin dilekçede sunulmasına, duruşmalara katılmasına, mahkemece verilen karara itiraz edilmesine veya kararın kesinleşmesine ilişkin tüm işlemler baştan itibaren itina ve titizlikle yürütülecektir.

Boşanma davaları velayet, nafaka, tazminat gibi birçok konuyu kapsadığından, tüm konuları iyi bilmek ve Yargıtay içtihatlarını bilmek çok önemlidir. Davalarınız boşanma konusunda deneyimli, bu alanda kendini geliştirmiş ve çoğunlukla bu tür davalarda çalışan uzman bir boşanma avukatı tarafından yapılmalıdır.

En İyi Boşanma Avukatları Diye Bir Şey Var Mıdır?

Avukatlar arasında sıralamaya veya en iyi avukat olmaya göre bir kriter yoktur. Her avukat belli bir alanda işini yürütmekte uzmanlaşır ve uzmanlaştığı alanlarda dava seçimini yapar. Diğer mesleklerde olduğu gibi biz de mesleğimizi sorumluluk bilinciyle hareket ederek gereği gibi yürütürüz. Bu yüzden en iyi boşanma avukatının söylemi eksik kalıyor.

Mesleğimizi iş etiği çerçevesinde yapmakla yükümlüyüz. Boşanma için avukat tutarak avukatlık hizmeti almak istediğiniz kişinin bilgi ve tecrübesinden emin olmak ve ona güvenmek dosyanızı teslim etmeniz için yeterli bir sebeptir. Öyle olduğunu iddia ediyorsa, boşanma avukatının mektubuna güvenmeyin.

Sık Sorulan Sorular

Boşanma davaları avukat ücretleri ne kadardır?

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan tarifeye göre her yıl belirlenir. 2022 yılında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlandı. Fiyat tarifede belirtilen fiyattan (5.100 TL) daha düşük tespit edilemez, yine de avukat karar vermeden önce boşanma avukatı numarasını arayarak ne kadar olduğu hakkında bilgi almak mantıklı olabilir.

Devlet boşanma avukatı sağlıyor mu?

Aile avukatı danışmanlık hizmetine başvurarak boşanma davası açmak isteyen ancak maddi durumu olmayan kişiler, yaşadıkları ilin barosundan vekil tayin edilmesini talep edebilirler. Adli yardım yoluyla boşanma tam olarak adlandırılır. Boşanma için ne tür belgeler istendiğini adli yardım yoluyla bulundukları ilin barosundan öğrenmek mümkündür.

Boşanma avukatı nasıl bulunur?

Belli bir alan dışında dava açma zorunluluğu yoktur. Boşanma davası açmayı tercih ediyorsa ve kendisini boşanma davalarında deneyimli olarak tanıtıyorsa Ankara davaları için bir boşanma avukatı bulabilirsiniz. Boşanma davasına ilişkin dosya takip edilir. Boşanma avukatı iletişim adresi sayfanın sonundadır.

Boşanma için avukata ihtiyacınız var mı yoksa gerekli mi?

Boşanma davaları, dilekçeler ve duruşmalar hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren davalardır. Boşanma dilekçesinin yanlış veya eksik yazılması, duruşmaya katılmama ve dosyaya uyulmaması nedeniyle geri dönülemez hukuki kayıplar meydana gelebilir. Hukuki kayıpların önüne geçmek adına konusunda uzman bir avukat ile boşanma davası açmanız daha doğru olacaktır.

Aile avukatı nedir?

Boşanma avukatı olarak da bilinen ve bu konuda uzmanlaşmış; Gözaltı, nafaka ve tazminat konularında deneyimli bir avukattır. Diğer bir anlamda ise bir ailenin tüm hukuki işlemlerini yürüten avukat anlamına gelmektedir.

Aile hukuku neyi düzenler?

Evlilik, boşanma, nişan, velayet, mal paylaşımı, tazminat gibi evliliğin kurulması ve sona ermesi ile ilgili tüm aşamaları içeren bir düzenlemedir.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Tarafların üzerinde anlaştıkları protokol ve anlaşma talep eden boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu belgelerle birlikte avukata verilen vekaletname (avukat yoksa tarafların kimlik fotokopisi) eklenerek adliye dağıtım müdürlüğüne başvurularak dava açılabilir.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanma davasına göre daha kısa sürede biten bir dava türüdür ve 1 hafta ile 1 ay arasında sürer.

Anlaşmalı boşanma davasında hakim ne ister?

Taraflarca hazırlanan protokol maddelerini gözden geçirecek ve her maddeden sonra her iki tarafa da kabul edip etmediklerini soracaktır.

2022 boşanma dilekçesi ne kadar?

Bir avukat sadece dilekçe vermekle suçlanabilir. Ancak bu ücret asgari ücretin altında olamaz. 2022 yılında yayınlanan tarifeye göre dilekçe hazırlama ücreti 1.030 TL’dir. Bu fiyat, pazarlıklı da olsa çekişmeli de olsa aynıdır

Anlaşmalı boşanma ücreti ne kadar?

Davanın iş yükü, maliyeti, konusu gibi sebepler dava ücretini etkiler ve sabit bir ücret yoktur. Bir avukatın asgari ücreti nedir? Tarife, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl dağıtılır. 2022 yılında tarifeye göre boşanma davalarında asgari ücret 5.100 TL.

Avukat danışma ücreti ne kadardır?

Avukatın asgari ücret tarifesine göre ilk saat danışma ücreti 675 TL’dir. Devam eden saatler için 405 TL’dir. Aramanın yapıldığı yerde yapılan arama 1 saate kadar 1.405 TL’dir.

Avukatlık ücreti (vekalet ücreti) 2022 ne kadar?

Dosyanın iş yükü, davanın görüleceği il veya ilçe davaya konu olan avukatlık ücretini etkiler. Ücret, TBB’deki asgari ücretin altında olmamak kaydıyla belirlenecektir.

Boşanma avukatı ne iş yapar?

Dilekçenin hazırlanması, davanın açılması, dosyanın takibi, duruşmalara katılım gibi avukatlık hizmetlerini müvekkil çıkarları öncelikli olarak yerine getirir.

Boşanma avukatı nedir?

Çekişmeli ve çekişmeli boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımının tasfiyesi, maddi ve manevi tazminat ve ziynet eşyası talebi konularında uzmanlaşmış ve çalışmalarını bu konuya odaklamış bir avukattır.

Boşanma davası açmak için ne yapılır, nasıl açılır?

Kanunda belirtilen boşanma sebeplerinden birine dayanılarak bir dilekçe (anlaşılmışsa protokol) hazırlanmalıdır. Dilekçeye kanıt eklenmelidir. Belgeler hazırlandıktan sonra dava açmak için bulunduğunuz adliyenin tahsis dairesine başvurabilirsiniz.

Boşanma davası için nereye başvurulur?

Adliye sevk dairesinden yapılır. Davaya ilişkin belgeler hazırlandıktan sonra ilgili işlemler bu ofiste yürütülecektir.

Boşanma davasında mahkeme masraflarını kim öder?

Dava açarken harç ve masraflar davacı tarafından ödenecektir. Davacı davayı kazanırsa, mahkeme mahkeme masraflarının davalı tarafından ödenmesine karar verecektir.

Boşanma hukuku nedir?

Boşanma davasının çeşitlerini, sebeplerini ve konularını inceleyen hukuk dalıdır.

Boşanma sebepleri neler olabilir?

Türk Medeni Kanunu’nda; evlilik birliğinin temellerinin atılması (ağır uyumsuzluk), zina (aldatma), akıl hastalığı, terk, hayata kast, ağır kötü muamele veya aşağılayıcı muamele, suç işlemek ve onursuz bir yaşam sürmek.

2022’de boşanmak için ne kadar paraya ihtiyacınız var?

Dava açma masrafları ve ödenecek harçlar davanın konusuna ve taleplerine göre değişmektedir. Bu nedenle kesin ve net bir ücret söylenemez olduğundan detayları avukatınızla görüşmenizi tavsiye ederiz.

En uzun boşanma davası ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanma davaları en uzun süren davalardan biridir. Yaklaşık 1-1,5 yıl sürer ve temyiz halinde bu süre 2-2,5 yıla kadar uzar.

Boşanma davası hangi durumlarda açılır?

Evlilik birliğinin taraflardan biri veya her ikisi için dayanılmaz hale gelmesi halinde, kanunda belirtilen sebeplerden birine dayanarak dava açılabilir.

Çekişmeli boşanma davası bir oturuşta biter mi?

Bitmiyor. Ön inceleme duruşması, soruşturma ve sözlü soruşturma (karar) aşamaları olduğu için en az 3 duruşma yapılır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat

Aliye YILDIZ VARSIN

Scroll to Top